Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber 

816 Ordin regulament tabere revizuit - final 2016

ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,


Ministrul Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice emite prezentul ordin:

Art. I. – Anexa intitulată Condiţiie de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Minorități, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățămant preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU, ADRIAN CURAJBucureşti Nr. 3637 Data: 12.04.2016

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Anexă la OMENCȘ nr. 3637/12.04.2016 privind condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar


Regulament cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber

Art. 1. Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de timp liber/ excursiilor/ taberelor/ expedițiilor şi conține prevederi specifice atât pentru activitățile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ, cât şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/ cazare şi masă. Art. 2. Cadrele didactice și/sau unitățile de învățământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediții şi alte activități de timp liber, au obligația să ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor de siguranță ale elevilor/preșcolarilor pe durata activității respective. Art. 3. Elevii / Preșcolarii participanți la tabere, excursii, expediții şi alte activități de timp liber vor respecta obligațiile prevăzute la art. 8 din prezentul regulament. Art. 4. (1) În pregătirea taberei / excursiei / expediției, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte: a) scopul și programul activității; b) obiectivele turistice care vor fi vizitate; c) durata deplasării, ziua, ora și locul plecării, precum și ziua, ora şi locul sosirii; d) localitatea de destinație, unitatea de cazare și distanța până la aceasta, precum și pachetul de servicii privind: - mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum și copia certificatului de înmatriculare la Registrul comerțului, copia licenței de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de accidente; - condițiile de cazare și masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităților de cazare / alimentație etc.); - dotările suplimentare din incinta unității de cazare (ex. piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping-pong etc.); e) documente / informații privind costul excursiei/ taberei/ expediției/ activității etc.; f) numărul de participanți estimat: elevi şi adulți, cu respectarea regulii de 1 cadru didactic la cel mult 10 elevi; g) activități care presupun un anume grad de dificultate/ risc.
(2) Informațiile de la punctele d) și e) vizează activitățile care se desfășoară în afara localității în care se află unitatea de învățământ. (3) Informațiile de la punctele d) și e) vor fi solicitate operatorilor economici contractați de către cadrul didactic, organizator al activității. Art. 5. Documentația aferentă activităților care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ constă în: a) acordul scris al părinților / tutorilor legal instituiți conform Anexei nr. 1; b) procesul verbal de informare/ instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării; c) documentele prevăzute la Art. 4 alin. 1 lit. a), b), c); d) aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/ preșcolarii, conform Anexei nr. 2.1. Art. 6. Documentația aferentă taberei / excursiei / expediției / activității care se desfășoară în altă localitate decât cea a unității de învățământ, care presupune mai multe tipuri de servicii constă în: a) acordul scris al părinților/ tutorilor legal instituiți conform Anexei nr. 1; b) procesul verbal de informare/ instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării; c) documentele prevăzute la Art. 4 alin. 1 lit. a), b), c), d), e); d) adeverințele medicale eliberate de medicul de familie / medicul școlar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activitățile propuse; e) aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/ preșcolarii, conform Anexei nr. 2.2. Art. 7. Pentru asigurarea securității elevilor/ preșcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puțin, următoarele obligații: a) să sesizeze autoritățile competente cu privire la toate aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la activitate; b) să asigure câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți; c) să ia măsuri de prevenire / reducere a riscurilor de vătămare a participanților; d) să adapteze activitățile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile și ritmul elevilor participanți. Art. 8. Pe durata participării la tabere/ excursii/ expediții/ alte activități, elevii/ preșcolarii au următoarele obligații: a) să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/ autocarul/ avionul;
b) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/ expediție; c) să nu pericliteze siguranța și securitatea participanților pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără / excursie / expediție; d) să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri; e) să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți participanți la tabără; f) să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope. Art. 9. În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situații excepționale bine justificate, unitatea de învățământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului şcolar, căruia îi va transmite şi planul de recuperare a orelor neefectuate. Art. 10. Anexele 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 fac parte integrantă din prezentul regulament cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber.
ANEXA nr. 1

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA EXCURSIE / TABĂRĂ / EXPEDIȚIE

Numele și prenumele elevului ...................................................................................................................
Unitatea de învățământ: ...............................................................................................Clasa: ..................
Data / Perioada excursiei: de la ...............................................la .............................................................
Numele și prenumele părintelui / tutorelui .............................................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic organizator: .............................................................................
Destinația: ......................................................................................................................................................
Locul de plecare: .......................................................................................Ora plecării: ............................
Locul de sosire: .........................................................................................Ora sosirii: ...............................
Îmbrăcăminte specifică / echipament specific necesar în excursie (se completează de organizatorul
excursiei):
..........................................................................................................................................................................
⧠ Da ⧠ Nu

Programul acestei excursii cuprinde activități fizice şi sportive (se completează de organizatorul
excursiei):.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
⧠ Da ⧠ Nu

a) Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicație şi/ sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale este: ....
...................................................................................................................................................................
b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe medicale, cadrul didactic însoțitor să mă înștiințeze imediat și să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime.
c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în funcție de schimbările obiective survenite. Înțeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.
d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acțiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/ tabără / expediție.
e) În caz de urgență, pot fi găsit la următoarele numere de telefon: ............................. ..................................................................................................................................................................Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediție și, în situația nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.


__________________________________________ _____________________ (Semnătura părintelui/tutorelui legal) (Data)

ANEXA nr. 2.1.

Planul activității care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ

Aprob Director, ............................................................................ L. S.

Data:......................................

1. Școala ......................................................................................................................................................
2. Clasa / clasele .........................................................................................................................................
3. Data activității ........................................................................................................................................
4. Scopul activității ....................................................................................................................................
5. Obiectivele vizitate ...............................................................................................................................
6. Locul și ora plecării ...............................................................................................................................
7. Locul și ora întoarcerii ..........................................................................................................................
8. Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale
părinților / tutorilor legal instituiți (anexat)
9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat) .....................
10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat)

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator .......................................................................................
Semnătură .............................................................. Data ....................................................
ANEXA nr. 2.2.

Planul de excursie / tabără / expediție care se desfăşoară în afara localității în care se află unitatea de învățământ şi care presupune servicii de transport, cazare şi masă


Aprob Director, ............................................................................

L. S.

Data:......................................


1. Școala ......................................................................................................................................................... 2. Clasa / clasele ........................................................................................................................................... 3. Destinația (nu este permisă nici o modificare fără un nou acord) ................................................................... ..................................................................................................................................................................... 4. Scopul călătoriei ....................................................................................................................................... 5. Data / perioada călătoriei ....................................................................................................................... 6. Data și ora plecării ................................................................................................................................... 7. Data și ora întoarcerii .............................................................................................................................. 8. Tabelul cu numărul, numele și prenumele elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale părinților/ tutorilor lor legali instituiți (anexat) 9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat) ........................ 10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat) 11. Locul plecării ........................................................................................................................................... 12. Locul sosirii............................................................................................................................................... 13. Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact) ............................... .....................................................................................................................................................................
14. Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de cazare și masă ........................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 15. Adresa și nr. de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea și masa ............. ..................................................................................................................................................................... 16. În cazul în care este posibil și permis înotul, există și un salvamar? Da / Nu ................................

CĂLĂTORII ÎN AFARA ȚĂRII A. Există avertismente actuale legate de călătoria în țara vizată, emise de MAE sau ambasada țării respective în România? Da / Nu ...................................................................................

B. Aveți asigurare medicală pentru toți participanții, pe toată perioada călătoriei? Da / Nu (atașaţi documentele doveditoare) ...................................................................................

C. Organizatorul se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor sunt valabile și va avea copii ale pașapoartelor / cărților de identitate / acordul părinților autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc. pentru toți participanții.

D. Datele de contact ale organizatorului............................................................................................... .......................................................................................................................................................................

E. Cel puțin unul dintre însoțitori trebuie să aibă serviciul roaming activat. Numele și prenumele acestui însoțitor........................................... Nr. de telefon .................................

F. Date de contact ale ambasadei României în statul unde are loc călătoria .................................... ..........................................................................................................................................................................

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator .......................................................................................
Semnătură .............................................................. Data ....................................................

Anexa nr. 3.1
Operator Economic ............................................................................................. (denumirea) DECLARAȚIE

Subsemnatul, ........................................................................ reprezentant / împuternicit al ....................................................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al serviciilor turistice .......................................................................................... (denumirea serviciului), la data de .................................., declar pe propria răspundere că: a) ................................................................................................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; b) dețin polița de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi / sau a sumelor achitate de către achizitor, în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism nr. ........................... emisă de ...................................., valabilă până la data de ...................................;

În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuități: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... sau În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Costul total per persoană este de _________________ lei (inclusiv TVA).

Atașez prezentei declarații următoarele: a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului; b) copia licenței de turism a operatorului economic / a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare și alimentație; Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete şi conforme şi înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației în vigoare privind falsul în declarații.

Data ……………………….

Operator economic, ...............................................................
(semnătură autorizată)
Anexa nr. 3.2
Operator Economic ............................................................................................. (denumirea) DECLARAȚIE

Subsemnatul, ..................................................................., reprezentant / împuternicit al ................................................................................ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport ................................................................. (denumirea serviciului), la data de .................................. (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că: a) ..................................................................................................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; b) dețin polița de asigurarea de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de accidente produse în trafic intern şi internațional nr. ______ emisă de _______________, valabilă până la data de _______________;
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuități: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... sau În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Costul total per persoană este de _________________ lei (inclusiv TVA).

Atașez prezentei declarații următoarele: a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului; b) copia licenței de transport persoane c) copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de accidente.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că, în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației în vigoare privind falsul în declarații.
Data ……………………….

Operator economic, ...............................................................
(semnătură autorizată)


Cod QR

Vizualizate recent

Niciun produs vizualizat încă...